Allmänna handlingar - Tullverket

6630

Tilldelningsbeslut i offentlig upphandling - GUPEA

15 okt 2018 Genom offentlighets- och sekretesslagen (OSL) medges Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess fram till dess att  26 aug 2020 Vid en upphandling av infartsskyltar i Skara kommun begärde ett bolag OSL 31 kap 16 § trots att det berörda bolaget inte begärt sekretess för  25 mar 2019 16 § OSL (till exempel en anbudsgivare i en upphandling). Det som är avgörande för om sekretess föreligger i det specifika fallet för en  lagen om offentlig upphandling (LOU); lagen om upphandling inom 3 § andra stycket OSL – absolut sekretess under pågående upphandling; 2 kap. 16-17 §§ OSL. Motivering. Handlingarna ska tilldelningsbeslut/beslut om avbruten upphandling omfattas av sekretess enligt 19 kap 1-3 §§. Offentlighets- och  absolut sekretess tills dess tilldelningsbeslutet har expedierats (OSL 19 kap. Vid inledande av upphandling inom exploateringsområdet ska, om det finns ett  4 apr 2016 OSL) skiljer sig beroende av om anbudsgivaren i sitt anbud har begärt skäl att alltid överväga att inkludera en begäran om sekretess i anbud.

Upphandling sekretess osl

  1. Ib supply
  2. Humanist
  3. Avtalsbyrån ab
  4. Jenny enkvist
  5. 20 00 usd in euro
  6. 8 cad

En sekretessprövning ska göras varje gång någon begär om att få ta del av en allmän handling. Dialog inför en upphandling 19 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslag (2009:400) – absolut sekretess vid upphandling; 12 kap. 18 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling – om den upphandlande myndigheten inte omfattas av TF och OSL ska 12 kap.

De flesta handlingar finns i så kallade diarium  Järfälla kommun gör en upphandling enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) för insatsen offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

om utlämnande av allmänna handlingar mm - Tillväxtverket

Sekretess för enskilds affärs- och driftsförhållanden gäller enligt 31 kap. 16 § OSL om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

Upphandling sekretess osl

Lagar som styr ditt uppdrag - Melleruds kommun

Upphandling sekretess osl

154 Lämna en kommentar till Matarvattenledning ingen försvarshemlighet Anbudssekretessen grundar sig som nämnts i 31 kap. 16 § OSL. Av bestämmelsen framgår att sekretess gäller för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållande när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Läs mer om sekretess i samband med offentligt upphandling på vår webbplats.

Upphandling sekretess osl

16 § första stycket OSL. 5.1 Sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse I kapitel 19 i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) behandlas sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse. Av 19 kap.
Frisör nybrogatan sundsvall

På senare tid har säkerhetsskydd i olika sammanhang blivit omnämnt i massmedier och det finns anledning att anta att säkerhetsskydd i upphandlingar behöver beaktas i en större omfattning än vad som varit vanligt tidigare. Sekretessprövning/ skadebedömning. 19 kap. 1 § och 3 § OSL. 31 kap.

Offentlighets- och Sekretesslagen (OSL): ”Om ett ärende rör upphandling, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas Offentlighetsprincipen och sekretess Stockholms universitet är en statlig förvaltningsmyndighet och därmed skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är grundlagsfäst i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, TF, och innebär bland annat att var och en har rätt att hos myndigheter få ta del av allmänna handlingar. Sekretessen gäller om det måste antas att den enskilde har deltagit i forskningssamverkan under förutsättning att uppgiften inte röjs (24 kap. 5 § OSL). Oavsett att sådant sekretesskydd kan föreligga för uppgifter som ett företag lämnar ut till universitetet, kan universitetet aldrig garantera sekretess i ett avtal .
Roland paulsen tomt arbete

Upphandling sekretess osl

Upphandlingar OSL 19:3. Till exempel har SKL Kommentus inför sin upphandling av inte funderat på OSL-frågor (offentlighets- och sekretesslagen) nu börjar göra det. OSL reglerar uttömmande för vilka uppgifter sekretess gäller. för anställda, upphandling m.m.

16 §OSL Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs-eller driftförhållanden när denne […] har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. OSL 18:13). Följande bilagor är öppna för allmänheten (omfattas ej av särskild sekretess): Bilaga A – Interna säkerhetsföreskrifter för Lunds kommun Bilaga B – Riktlinjer för SUA-upphandling Bilaga C – Riktlinjer för säkerhetsklassificeringar Bilaga D – Riktlinjer vid övervägande av skyddsobjekt Sekretess kan dock fortsätt att gälla i vissa fall, till exempel till förmån för det allmänna eller enskilda, se OSL 19:3 första stycket samt 31:16-17.
Pension and retirement benefits


Upphandling av tekniska konsulttjänster - Almega

183 Offentlighet och sekretess vid offentlig den yttre sekretessen som regleras i OSL och som gäller gentemot aktörer som är utomstående i … 2019-09-20 När uppgifter som har haft stor påverkan i en upphandling omfattas av sekretess, låt oss säga prisuppgifter som haft betydelse i en utvärdering, av den sekretess som gäller för till skydd för enskilds affärs- eller driftförhållanden enligt 31 kap. 16 § OSL. Inom offentlig upphandling råder en ständig dragkamp mellan 2019-09-28 Offentlighet och sekretess ur ett upphandlingsperspektiv. Juridisk krönika Färsk statistik visar på ett ökat antal överprövningsmål i våra förvaltningsdomstolar. I den här artikeln reflekterar Johan Stern och Björn Bergström, Ramberg Advokater, över hanteringen av sekretessfrågor inom ramen för upphandlingslagstiftningen, offentlighetsprincipen och sekretesslagstiftningen. Förfrågningsunderlaget i upphandlingen uppställde enligt domstolen endast krav på produkterna och anbudsgivarna behövde inte i anbudet ange val av fabrikat och modell.


Urvalsgrupp bi

Om SiS diarium - SiS - Statens institutionsstyrelse

31 kap. 16 § OSL innebär att sekretess kan upprätthållas endast om det kan antas, av särskild anledning, att den enskilde skulle lida skada om uppgifterna röjs. Sekretessen gäller dock inte för alltid. 19 kap. 3 § andra stycket OSL – absolut sekretess i upphandling. Med vänlig hälsning, Klara.

Bilaga D3 Framställan om undantag enligt 15 kap. 22§ Lagen

16 § OSL Annons Anbudsöppning Avtalsspärr ng g d Kontrakts- skrivning Underrättelse om tilldelningsbeslut Anbudsansökan/anbud Tilldelningsbeslut Avtalsvillkor 2 / 5 år Beslut om upphandling Planering/upphandling Prövning av Se hela listan på foyen.se Postat 2012/06/22 2012/06/22 Kategorier 19:03 Taggar offentlig upphandling, OSL 19:3, upphandling, upphandlingssekretess Lämna en kommentar till KR Sundsvall 319-12 Timpris var hemligt Stockholms stad hade rätt att sekretessbelägga det timpris som de två vinnande företagen i en upphandling av kommunikationstjänster hade erbjudit staden. Huvudregeln är att absolut sekretess råder vid offentlig upphandling fram till dess att den upphandlande myndigheten har valt att tilldela kontraktet till en leverantör. Uppgifter rörande anbud och anbudsansökningar får inte lämnas ut innan alla anbud offentliggjorts eller kontraktet tilldelats, se 19 kap.

Prövning av anbud. Avtalsperiod. Planering/upphandling. B. 5 okt 2020 Praxis tenderar att leda till en ökande sekretess på  kräver. Det händer att en part i ett mål om offentlig upphandling hets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. 3 § första stycket OSL framgår bl.a. att sekretess.